סל קניות 0

תנאי שימוש באתר יוברנד

 1. מבוא
1.1 חנות ubrand (להלן "האתר"), הינו אתר וירטואלי לציבור הגולשים ברשת האינטרנט המנהל חנות שער, באינטרנט בישראל. האתר שייך לאמברלה הרשומה כעוסק מורשה. האתר עוסק במכירת מגירות אחסון מודולריות לחדרי ילדים. על אף האמור, שמורה לאתר הזכות להסיר או להוסיף מוצרים שונים מעת לעת.
1.2 כל המבצע ו/או מעוניין לבצע פעולה באתר הינו מודע לתקנון האתר המשתתף, מצהיר ומתחייב כי מסכים להוראותיו, וכי לא תהה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/מי מטעמם ו/או מפעיליו. "פעולה באתר" משמעה - כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.
1.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ועל כל פעולה באתר שתתבצע באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החנות. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.4 גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים או שירותים המוצעים למכירה בו מהווה את הסכמתך
לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל
שימוש באתר.
1.5 התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר עשויים להיות מוצגים בכל מדיה
אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהול האתר ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.
1.8 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.9 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

2. תנאי השתתפות
רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי המצויינות באתר ושהינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת.

3. פרטי משתמש
3.1 בעת ביצוע פעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת או ליתן בטלפון את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי תשלום. אין לבעלי האתר הרשאה לשימוש בפרטים אלו מעבר לצורך באישור התשלום. למרות האמור, ישמור האתר את פרטי הרוכשים לזמן סביר.
3.2 הכתובת הרלוונטית לעניין אספקת המוצרים שנרכשו באתר הינה הכתובת שניתנה על ידי הרוכש במועד המכירה ולא תהה לו טענה בגין אי אספקה הקשורה בטעות או רישום כתובת שאינה נכונה.
3.3 הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לבעל האתר ולרבות בגין רשלנות.
3.4 פרטי כרטיס האשראי של הרוכשים יישמרו במאגר החברה.

4. תשלום ואספקה
4.1 המחירים ב"אתר" כוללים מע"מ ככל שמע"מ מחויב על-פי דין במכירה הרלוונטית.
4.2 במידה והמכירה תחויב בעמלה מטעם החברה המנפיקה את כרטיס האשראי עמלה זו תיווסף לעלות המוצר ותימסר לקונה בטרם השלמת המכירה.
4.3 אספקת מוצרים תתבצע על פי תנאי משלוח אשר יופיעו בטרם השלמת הרכישה ואשר משתנה מפעם לפעם. אין לבעלי האתר אחריות בגין חוסר במוצרים ובמיוחד בגין גמר המלאי.
4.4 זמני אספקת המוצרים/שירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם
של ימי עסקים (ימי א' עד ה'), לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג.
4.5 השלמת המכירה תיחשב ככזו ברגע אישור הרכישה על-ידי חברת האשראי ואין האתר או בעליו אחראים לאי אישור הכרטיס כאמור. כל מועדי המשלוח להם מחויב האתר יחושבו ממועד אישור המכירה על-ידי חברת האשראי.
4.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החנות לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב. במקרה של איחור או עיכוב באספקה הידועים מראש ינקוט האתר במרב המאמצים בכדי ליידע את הלקוח מראש בדבר האיחור או העיכוב הצפוי כאמו, בהתאם לפרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידי הלקוח במועד הרכישה. במקרה של איחור באספקת מוצר ללקוח, יהא הלקוח רשאי לבטל את העסקה במועדים הקבועים בדין. בכל מקרה, האתר יהא אחראי בקשר עם איחורים, עיכובים או כשלים באספקת מוצרים או שירותים שנרכשו באתר לנזקים ישירים בלבד ככל שייגרמו עקב מעשה או מחדל של האתר או מי מטעמו ובהיקף שלא יעלה על מחיר המוצר או השירות שנרכשו על ידי הלקוח. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם ללקוח בגין כל איחור, עיכוב או כשל באספקת מוצר או שירות - תהא עילת התביעה אשר תהא - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
4.7 האתר לא יהא אחראי להרכבתם ו/או להתקנתם של המוצרים שנרכשו באתר, ואלא אם נאמר מפורשות אחרת אחריות זו תחול על מבצע הפעולה בלבד ועל חשבונו.

5. אחריות למוצרים הנמכרים באתר
5.1 האחריות לכל המוצרים המוצעים באתר חלה על היצרנים, יבואנים מעצבים והאתר בכלל והכל על פי הדין הרלוונטי לעניין.
5.2 למעט בגין קבלת מוצר חלופי או ביטול עסקה כאמור לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי האתר בגין היעדר מלאי, לרבות בגין רכישה כאמור, אובדן רווח, רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר נמוך או גבוה יותר לפי העניין וכיו''ב.

6. תנאים נוספים
6.1 האתר לא ישא באחריות במישרין ועקיפין למקרה שבו הרכישה לא התקבלה במערכת או בגין כל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש ו/או לקבל מוצרים.
6.2 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון אשר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
6.3 במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר, ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר רשאית החברה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית.
6.6 החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
6.7 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של האתר ו/או מי מטעמה.
6.8 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם מנהלי האתר המוסמכים לכך.

7. מדיניות החזרות
אמברלה מתחייבת לפעול בהגינות ולעמוד במתן רמת שירות גבוהה.
החזרת מוצרים תתבצע תוך 14 יום ותתאפשר רק במצב שלא נעשה שימוש במוצר והוא נשמר באריזתו המקורית וזאת בהתאם לחוק. באם קיימים מוצרים באתר שאינם ניתנים להחזרה עבורם תופיע הערה.
עלות משלוח החזרת המוצר תחול על הלקוח, כמו כן, דמי המשלוח והאריזה לא יוחזרו. ישנה אפשרות להחזרת המוצר והחלפתו. אם ברצונכם להגיע לאמברלה יש לפנות קודם לחנות דרך טופס יצירת הקשר או באמצעות מספר הטלפון המופיע באתר. ניתן לזכות רק לקוחות שרכשו את המוצר,ושילמו עבורו בכרטיס אשראי שנמצא ברשותם, וקיימת ברשותם קבלת האשראי המקורית כפי שנשלחה אליהם עם הרכישה. הלקוח יזוכה רק כאשר המוצר יגיע חזרה לאמברלה וימצא שלם, תקין וראוי להחזרה. אזי יזוכה הלקוח בכרטיס האשראי שבו הוא שילם בלבד ולא בשום כרטיס אחר.